+45 76 98 23 00

Salgs- og leveringsbetingelser forbrugere

Almindelige betingelser
1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder såfremt Trappefabrikken A/S og køberen har aftalt dette, og under forudsætning af, at betingelserne er blevet udleveret til køberen.

2. Fravigelser af de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal ske ved skriftelig aftale mellem parterne.

Definitioner
3. I disse almindelige betingelser defineres følgende udtryk således:

Trappefabrikken A/S
Afgiver tilbud på levering, eventuelt inkl. montering af trappe eller relateret produkt.

Bygherre/køber:
Selskabet eller personen med hvem Trappefabrikken A/S har indgået aftale om salg, levering og eventuelt montering af trappe eller relateret produkt.

Leverance:
Den samlede ydelse, som Trappefabrikken A/S i medfør af den indgåede aftale har forpligtet sig til at levere. Herunder også montering, hvis dette er aftalt som en del af den samlede ydelse.

Delleverance:
Hvor en leverance består af flere særskilt afgrænsede dele/delydelser, for hvilke der er fastsat et individuelt leveringstidspunkt for hver del, da kaldes hver del/delydelse en delleverance.

Montering:
Opsætning og fastgørelse af trappe eller relaterede produkter.

Tilbudssummen:
Den samlede pris for de mellem parterne aftalte ydelser.

Salgsbetingelser:
4. Tilbuddet omfatter alene Trappefabrikken A/S til en hver tid gældende standardudførelse. Hvis der skal ske en fravigelse herfra, skal dette aftales skrifteligt mellem parterne.

5. Leverancen omfatter alene de ydelser, som udtrykkeligt er specificeret i det af Trappefabrikken A/S afgivne tilbud og med ordrebekræftelsen endeligt er vedtaget.

6. Tilbuddet skal accepteres senest 60 dage, fra det er afgivet af Trappefabrikken. Herefter bortfalder tilbuddet automatisk, hvis ikke Trappefabrikken A/S inden har modtaget en accept af tilbuddet.

7. Hvis det er aftalt, at tilbudssummen skal indeksreguleres, skal indeksreguleringen ske efter principperne i reglerne herom i cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Særligt henvises til cirkulærets §§2 og 3, samt til bilag 1.

8. Ethvert tilbud/accept forudsætter tilstrækkelige fastgørelsesmuligheder. Såfremt der ikke er tilstrækkelige fastgørelsesmuligheder, er dette Trappefabrikken A/S uvedkommende. Der kan ikke pålægges Trappefabrikken A/S ansvar for utilstrækkelige fastgørelsesmuligheder.

9. Bygherren er forpligtet til at tegne og betale tyveri-, brand-, storm- og vandskadeforsikring for hele leverancen fra første levering af materialer og indtil, der er sket endelig og fuld betaling for leverancen.

10. Da kommunernes vurdering af trapper og deres ud formning er forskellig, er det til en hver tid bygherrens pligt at undersøge de stedlige myndigheders krav og oplyse disse til Trappefabrikken A/S. Eventuelle statistiske beregninger er ikke indeholdt i Trappefabrikken A/S tilbud medmindre dette udtrykkeligt fremgår.

11. Ved købers afbestilling forbeholder Trappefabrikken A/S sig ret til at fakturere indkøbte materialer og medgået arbejdsløn.

Levering
12. Leveringsstedet er det sted eller den adresse, hvor det er aftalt mellem parterne, at de aftalte ydelser skal overgives til køber. Hvis aftalen omfatter montage er leveringsstedet, det sted hvor montagen skal foretages.

13. Ved levering skal der på leveringsstedet være en person til stede, som på vegne af køber skal kvittere for modtagelse samt kontrollere leverancen for fragtskader.

14. Ved udvendige trapper er det en betingelse, at der forefindes jævn og fast kørevej for 16 tons lastbil helt hen til leveringsstedet.

15. Ved indvendige trapper er det en betingelse, at der forefindes jævn og fast kørevej for 16 tons lastbil frem til nærmeste brugbare åbning.

16. Såfremt leveringstiden af køberen udskydes udover 14 dage efter oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, forbeholder Trappefabrikken A/S sig ret til at fakturere leverancen til oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

17. Såfremt forsinkelsen skyldes køberens forhold, og forsinkelse nødvendiggør, at Trappefabrikken A/S skal opbevare materialer i længere tid end forudsat ved aftalens indgåelse, så faktureres Trappefabrikken A/S ekstra opbevaringsomkostninger særskilt.

18. Risikoen for den leverede ydelse overgår til køberen ved tidspunktet for levering af den fulde aftalte ydelse på det aftalte leveringstidspunkt på det aftalte leveringssted. (Hvis leverancen indeholder montering; se pkt. 24 angående risikoovergang).

19. Såfremt leverancen består af flere delleverancer, gælder bestemmelsen i pkt. 18 angående risikoens overgang for hver enkelt delleverance. (Hvis en eller flere af delleverancerne indeholder montering; se pkt. 24 og 25 angående risikoovergang).

Montering
20. Omfatter den aftalte ydelse montering af trappe af Trappefabrikken A/S, skal alle lovmæssige velfærdsforanstaltninger vederlagsfrit for Trappefabrikken A/S stilles til rådighed.

21. Til montering stiller køber frit el forbrug til Trappefabrikken A/S disposition.

22. Alle arbejder ud over de specifikt i den aftalte leverance indeholdte er Trappefabrikken A/S uvedkommende.

23. Trappefabrikken A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader på skjulte installationer, hvis ikke køber udtrykkeligt og skriftligt har gjort opmærksom på installationerne før påbegyndelsen af monteringen.

24. Risikoen for den leverede ydelse, når denne indeholder montering af trappe eller relateret produkt, overgår fra Trappefabrikken A/S til køberen ved afslutningen af monteringen.

25. Såfremt leverancen indeholdende montering består af flere delleverancer, gælder bestemmelsen i pkt. 23 angående risikoens overgang for hver enkelt delleverance, som indeholder montering.

Fejl og mangler
26. Trappefabrikken A/S er ikke ansvarlig overfor køberen for forsinkelser, fejl eller mangler, i det omfang disses opståen skyldes force majeure.

Force majeure defineres som forhold, som Trappefabrikken A/S hverken på aftaleindgåelsestidspunktet eller senere kan anses for at have været herre over eller i øvrigt med rimelighed har haft anledning til at kalkulere med.

Til force majeure henregnes f.eks.:

Ulykkestilfælde: Brand, eksplosioner eller terrorangreb.

Omstændigheder vedrørende national sikkerhed: Krig, mobilisering eller rekvirering.

Uforudsete nationale restriktioner: Beslaglæggelse, embargo eller valutarestriktioner.

Indgreb i samfundsordenen: Oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner i drivkraft og energiforsyning eller samfundsfjendtlige handlinger.

Uforudset økonomisk udvikling: Almindelig vareknaphed eller mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Arbejdskonflikter: Uretmæssige strejker hos de involverede parter, lockout eller generel uro på arbejdsmarkedet.

Vejrlig og naturkatastrofer: Jordskælv, uvejr, lynnedslag, oversvømmelser, bortskyldninger eller epidemier.

27. Købelovens regler om fejl og mangler ved forbrugerkøb finder anvendelse på leverancen.

28. Køberen opfordres til straks at efterse leverancen for fejl og mangler ved leveringen. Ønsker køberen at gøre fejl og mangler gældende overfor Trappefabrikken A/S, skal der gives meddelelse til Trappefabrikken A/S herom inden for rimelig tid efter, der er sket endelig levering. Sker der ikke reklamation indenfor rimelig tid, bortfalder køberens ret til at påberåbe sig fejl og mangler.

29. Købers ret til at påberåbe fejl og mangler, som ikke umiddelbart har kunnet konstateres, er omfattet af købelovens § 83.

Ejendomsforbehold
30. Trappefabrikken A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverancen i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 34 indtil der er sket fuld og endelig betaling af leverancen.

I overensstemmelse med kreditaftalelovens § 34 bekræftes det, at:

Ejendomsforbeholdet er aftalt mellem parterne inden leveringen.

Tilbudssummen overstiger kr. 2.000,-

Der er ikke tale om aftale om kreditkøb med variabelt lånebeløb.

Trappefabrikken A/S har ved leveringen af de aftalte ydelser modtaget betaling fra køber svarende til mindst 20 % af den samlede kontantpris.

Betaling
31. For betaling gælder de på fakturaen anførte betingelser. Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes renter efter rentelovens § 5.

32. Køberen er ikke berettiget til at modregne eller gøre tilbageholdskrav gældende overfor Trappefabrikkens krav ifølge eller i forbindelse med denne kontrakt, medmindre det drejer sig om en af Trappefabrikken A/S ubestridt eller retsligt fastslået modfordring. Dette gælder også i forbindelse med reklamationer vedrørende fejl og mangler.

Produktansvar
33. Den mellem parterne aftalte leverance er omfattet af produktansvarslovens regler om produktansvar ved salg af genstande til ikke-erhvervsmæssig brug.

Tvister og lovvalg
34. Hvor der er uoverensstemmelser mellem parternes indgående købsaftale og de almindelige salg- og leveringsbetingelser, og det ikke klart fremstår som en af parterne bevidst fravigelse af de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, er partnerne enige om, at det er de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende for aftaleforholdet.

35. Den indgående aftale mellem Trappefabrikken A/S og køber er underlagt dansk ret.

36. Tvist og stridighed om den indgående aftale eller dennes indhold skal afgøres ved de danske domstole.

37. Trappefabrikken A/S anerkender, at der ved forbrugeraftaler ikke kan ske aftale om værneting, hvorfor det står køberen frit for at vælge, i overensstemmelsen med retsplejelovens regler om værneting, ved hvilken ret, sag mod Trappefabrikken A/S skal anlægges.

38. Såfremt Trappefabrikken A/S ønsker, at lægge sag an mod køberen vedrørende den indgående aftale eller dennes indhold, skal dette ske ved byretten i den retskreds, hvor køberen har sin bopæl, jf. retsplejelovens § 235.

Salgs- og leveringsbetingelser Erhvervsdrivende

 

1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder såfremt Trappefabrikken A/S og køberen har aftalt dette, og under forudsætning af, at betingelserne er blevet udleveret til køberen.

2. Fravigelser af de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, skal ske ved skriftelig aftale mellem parterne.

Definitioner
3. I disse almindelige betingelser defineres følgende udtryk således:

Trappefabrikken A/S

Afgiver tilbud på levering, eventuelt inkl. montering af trappe eller relateret produkt.

Bygherre/køber:
Selskabet eller personen med hvem Trappefabrikken A/S har indgået aftale om salg, levering og eventuelt montering af trappe eller relateret produkt.

Leverance:
Den samlede ydelse, som Trappefabrikken A/S i medfør af den indgåede aftale har forpligtet sig til at levere. Herunder også montering, hvis dette er aftalt som en del af den samlede ydelse.

Delleverance:
Hvor en leverance består af flere særskilt afgrænsede dele/delydelser, for hvilke der er fastsat et individuelt leveringstidspunkt for hver del, da kaldes hver del/delydelse en delleverance.

Montering:
Opsætning og fastgørelse af trappe eller relaterede produkter.

Tilbudssummen:
Den samlede pris for de mellem parterne aftalte ydelser.

Salgsbetingelser:
4. Tilbuddet omfatter alene Trappefabrikken A/S til en hver tid gældende standardudførelse. Hvis der skal ske en fravigelse herfra, skal dette aftales skrifteligt mellem parterne.

5. Leverancen omfatter alene de ydelser, som udtrykkeligt er specificeret i det af Trappefabrikken A/S afgivne tilbud og med ordrebekræftelsen endeligt er vedtaget.

6. Tilbuddet skal accepteres senest 60 dage, fra det er afgivet af Trappefabrikken. Herefter bortfalder tilbuddet automatisk, hvis ikke Trappefabrikken A/S inden har modtaget en accept af tilbuddet.

7. Hvis det er aftalt, at tilbudssummen skal indeksreguleres, skal indeksreguleringen ske efter principperne i reglerne herom i cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder mv. Særligt henvises til cirkulærets §§2 og 3, samt til bilag 1.

8. Ethvert tilbud/accept forudsætter tilstrækkelige fastgørelsesmuligheder. Såfremt der ikke er tilstrækkelige fastgørelsesmuligheder, er dette Trappefabrikken A/S uvedkommende. Der kan ikke pålægges Trappefabrikken A/S ansvar for utilstrækkelige fastgørelsesmuligheder.

9. Bygherren er forpligtet til at tegne og betale tyveri-, brand-, storm- og vandskadeforsikring for hele leverancen fra første levering af materialer og indtil, der er sket endelig og fuld betaling for leverancen.

10. Da kommunernes vurdering af trapper og deres udformning er forskellig, er det til en hver tid bygherrens pligt at undersøge de stedlige myndigheders krav og oplyse disse til Trappefabrikken A/S. Eventuelle statistiske beregninger er ikke indeholdt i Trappefabrikken A/S tilbud medmindre dette udtrykkeligt fremgår.

11. Ved købers afbestilling forbeholder Trappefabrikken A/S sig ret til at fakturere indkøbte materialer og medgået arbejdsløn, dog minimum 10 % af tilbudssummen.

Levering
12. Leveringsstedet er det sted eller den adresse, hvor det er aftalt mellem parterne, at de aftalte ydelser skal overgives til køber. Hvis aftalen omfatter montage er leveringsstedet, det sted hvor montagen skal foretages.

13. Ved levering skal der på leveringsstedet være en person til stede, som på vegne af køber skal kvittere for modtagelse samt kontrollere leverancen for fragtskader.

14. Ved udvendige trapper er det en betingelse, at der forefindes jævn og fast kørevej for 16 tons lastbil helt hen til leveringsstedet.

15. Ved indvendige trapper er det en betingelse, at der forefindes jævn og fast kørevej for 16 tons lastbil frem til nærmeste brugbare åbning.

16. Såfremt leveringstiden af køberen udskydes udover 14 dage efter oprindeligt aftalt leveringstidspunkt, forbeholder Trappefabrikken A/S sig ret til at fakturere leverancen til oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

17. Såfremt forsinkelsen skyldes køberens forhold, og forsinkelse nødvendiggør, at Trappefabrikken A/S skal opbevare materialer i længere tid end forudsat ved aftalens indgåelse, så faktureres Trappefabrikken A/S ekstra opbevaringsomkostninger særskilt.

18. Risikoen for den leverede ydelse overgår til køberen ved tidspunktet for levering af den fulde aftalte ydelse på det aftalte leveringstidspunkt på det aftalte leveringssted. (Hvis leverancen indeholder montering; se pkt. 24 angående risikoovergang).

19. Såfremt leverancen består af flere delleverancer, gælder bestemmelsen i pkt. 18 angående risikoens overgang for hver enkelt delleverance. (Hvis en eller flere af delleverancerne indeholder montering; se pkt. 24 og 25 angående risikoovergang).

Montering
20. Omfatter den aftalte ydelse montering af trappe af Trappefabrikken A/S, skal alle lovmæssige velfærdsforanstaltninger vederlagsfrit for Trappefabrikken A/S stilles til rådighed.

21. Til montering stiller køber frit el forbrug til Trappefabrikken A/S disposition.

22. Alle arbejder ud over de specifikt i den aftalte leverance indeholdte er Trappefabrikken A/S uvedkommende.

23. Trappefabrikken A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader på skjulte installationer, hvis ikke køber udtrykkeligt og skriftligt har gjort opmærksom på installationerne før påbegyndelsen af monteringen.

24. Risikoen for den leverede ydelse, når denne indeholder montering af trappe eller relateret produkt, overgår fra Trappefabrikken A/S til køberen ved afslutningen af monteringen.

25. Såfremt leverancen indeholdende montering består af flere delleverancer, gælder bestemmelsen i pkt. 23 angående risikoens overgang for hver enkelt delleverance, som indeholder montering.

Fejl og mangler

26. Trappefabrikken A/S er ikke ansvarlig overfor køberen for forsinkelser, fejl eller mangler, i det omfang disses opståen skyldes force majeure.

Force majeure defineres som forhold, som Trappefabrikken A/S hverken på aftaleindgåelsestidspunktet eller senere kan anses for at have været herre over eller i øvrigt med rimelighed har haft anledning til at kalkulere med.

Til force majeure henregnes f.eks.:

Ulykkestilfælde: Brand, eksplosioner eller terrorangreb.

Omstændigheder vedrørende national sikkerhed: Krig, mobilisering eller rekvirering.

Uforudsete nationale restriktioner: Beslaglæggelse, embargo eller valutarestriktioner.

Indgreb i samfundsordenen: Oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, restriktioner i drivkraft og energiforsyning eller samfundsfjendtlige handlinger.

Uforudset økonomisk udvikling: Almindelig vareknaphed eller mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Arbejdskonflikter: Uretmæssige strejker hos de involverede parter, lockout eller generel uro på arbejdsmarkedet.

Vejrlig og naturkatastrofer: Jordskælv, uvejr, lynnedslag, oversvømmelser, bortskyldninger eller epidemier.

27. Købelovens regler om fejl og mangler ved erhvervskøb gælder for leverancen i det omfang, der ikke er fastsat fravigelser i medfør af bestemmelserne i de almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller i salgstilbuddet.

28. Køberen har pligt til at efterse leverancen for fejl og mangler ved leveringen. Ønsker køberen at gøre fejl og mangler gældende overfor Trappefabrikken A/S, skal der gives skriftelig meddelelse til Trappefabrikken A/S herom straks efter, at fejlen eller manglen er eller burde være konstateret, dog skal reklamationer angående synlige mangler (mål, overflader, dimensioner eller lignende) senest 8 dage efter, at der er sket endelig levering, være leverandøren i hænde. Sker der ikke reklamation i overensstemmelse med ovenstående, bortfalder køberens ret til at påberåbe sig fejl og mangler.

29. Konstaterer køberen mangler ved leveringen, skal køberen kontakte Trappefabrikken A/S inden monteringen må påbegyndes. Dette gælder uanset hvem, der skal forestå monteringen.

30. Købers ret til at påberåbe fejl og mangler, som ikke umiddelbart kan kunne konstateres, er omfattet af reklamationsfristen i købelovens § 54.

31. Trappefabrikken A/S har ret til at afhjælpe konstaterede mangler indenfor rimelig tid efter, at køberen har reklameret over manglerne. I denne periode kan køberen ikke hæve købet.

32. Ved forsinkelse har Trappefabrikken A/S ret til at vælge, at køber ikke kan hæve købet mod, at Trappefabrikken A/S betaler de følgeomkostninger, som forsinkelsen medfører for køberen.

Ejendomsforbehold
33. Trappefabrikken A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverancen i overensstemmelse med kreditaftalelovens § 34 indtil der er sket fuld og endelig betaling af leverancen.

I overensstemmelse med kreditaftalelovens § 34 bekræftes det, at:

Ejendomsforbeholdet er aftalt mellem parterne inden leveringen.

Tilbudssummen overstiger kr. 2.000,-

Der er ikke tale om aftale om kreditkøb med variabelt lånebeløb.

Betaling
34. For betaling gælder de på fakturaen anførte betingelser. Ved betaling efter forfaldsdatoen beregnes renter med 2 % pr. Efterfølgende påbegyndt måned.

35. Køberen er ikke berettiget til at modregne eller gøre tilbageholdskrav gældende overfor Trappefabrikkens krav ifølge eller i forbindelse med denne kontrakt, medmindre det drejer sig om en af Trappefabrikken A/S ubestridt eller retsligt fastslået modfordring. Dette gælder også i forbindelse med reklamationer vedrørende fejl og mangler.

Produktansvar
36. Trappefabrikken A/S er kun ansvarlig for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldtes en fejl begået af Trappefabrikken A/S eller dennes ansatte.

Trappefabrikken A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Trappefabrikken A/S hæftelse for personskade, hvor Trappefabrikken A/S pålægges ansvaret for skaden, er beløbsmæssigt ikke begrænset.

Trappefabrikken A/S hæftelse for tingsskade, hvor Trappefabrikken A/S pålægges ansvar for skaden, er begrænset til kr. 5.000.000.

37. I det omfang Trappefabrikken A/S måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug, som køber måtte gøre af den solgte leverance – herunder videresalg – er køber pligtig at skadesløsholde sælger for det ansvar, som denne måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de i pkt. 36 aftalte grænser.

38. Det er aftalt mellem parterne, at køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod Trappefabrikken A/S i anledning af den solgte leverance.

Tvister og lovvalg
39. Hvor der er uoverensstemmelser mellem den mellem parterne indgående købsaftale og de almindelige salg- og leveringsbetingelser, og det ikke klart fremstår som en af parterne bevidst fravigelse af de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, er partnerne enige om, at det er de almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som er gældende for aftaleforholdet.

40. Den indgående aftale mellem Trappefabrikken A/S og køber er underlagt dansk ret.

41. Det er aftalt mellem Trappefabrikken A/S og køberen, at retssag vedrørende den indgåede aftale eller dennes indhold af begge parter skal anlægges ved retten i den retskreds, hvor Trappefabrikken A/S har sit hovedsæde.